Braterstwo‎ > ‎Tematy formacji‎ > ‎

2. Ewangelia to dobra nowina

Przypomnijmy sobie temat i postanowienia z ostatniego spotkania. 
Czy udało mi się je wypełnić ? 
Czy pamiętałem o Bożym wybraniu ?. 

I Widzieć
Chcemy w tym roku zastanowić się nad zadaniem ‘ewangelizacji’. To będzie temat Europejskiego Spotkania Braterstwa w 2012 roku. Ewangelia to z j. greckiego dobra nowina (eu-angelion
Eu’ znaczy ‘dobry’ stąd też są wyrazy euforia (czyli bardzo dobre samopoczucie) czy eucharystia (czyli dobre dary – dziękowanie). 
Angelia’ to ‘wiadomość’, ‘nowina’ a stąd ‘angelos’ to ‘posłaniec’, ‘wysłannik’ i od tego wyrazu mamy słowo anioł. 
Pan Jezus głosił Dobrą Nowinę, Warto zastanowić się, czy my traktujemy naszą wiarę jako dobrą nowinę ? Wydaje się bowiem, że często traktujemy wiarę jako obciążenie, nakazy, zakazy, krzyż, który nas ogranicza.
Spróbujmy podzielić się miedzy sobą, co w nauce naszej wiary jest tą dobrą nowiną dla mnie osobiście ? Co najlepszego przyniósł mi Jezus ?
Co jest najradośniejszą prawdą naszej wiary ?
Dla każdego może to być coś innego. Spróbujmy zapisać sobie nasze wypowiedzi. 

II Osądzić 
„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię [Dobrą Nowinę]" (Mk 1,14n)

Posłuchajmy w jaką to Dobrą Nowinę mamy wierzyć. Przeczytajmy wspólnie dwa fragmenty:
Łk 4,16-22a
1 Kor 15,1-11.19-22.54d-58
(jeżeli jest więcej czasu można przeczytać cały 15. rozdział z 1 Listu do Koryntian) 

Wyjaśnijmy sobie niejasności i wątpliwości. 
Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus głosi wyzwolenie i czas łaski. Św. Paweł wyjaśnia natomiast, że tą Dobrą Nowiną jest sam Jezus, a dokładnie Jego śmierć i zmartwychwstanie. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jesteśmy wyzwoleni ze śmierci i grzechu. Wiemy, że zmartwychwstaniemy. 
Czy w wśród naszych odpowiedzi w I części spotkania i te prawdy się znalazły ? 

III Działać
Odpowiedzią na Dobrą Nowinę jest wierność Chrystusowi i wytrwałość w łasce Pana. Zastanówmy się jak możemy umocnić siebie i innych w wierze. Jak to robić indywidualnie i jak razem. 
Niech każdy zrobi sobie jedno postanowienie, które będzie chciał zrealizować do następnego spotkania. np.: 
  • porozmawiam z kimś i przekaże mu tą dobrą nowinę o naszym zwycięstwie z Chrystusem nad wszelkim złem i śmiercią;
  • zastanowię się nad swoją wiarą, rozważę wyznanie wiary (Credo); 
  • w pełni świadomie będę wraz z innymi odmawiać wyznanie wiary; 
  • codziennie podziękuję Bogu za Chrystusa mojego Pana i Zbawiciela; 
  • powrócę w domu do czytanych fragmentów Pisma św., a szczególnie do 15. rozdziału z 1 Listu do Koryntian, rozważę je ponownie; 
  • będę czytał codziennie Pismo św. by poznać Ewangelię Bożą głoszoną przez słowa i czyny Chrystusa; itp. 

Spotkanie 2. Ewangelia to Dobra Nowina
„Przyszedł [Jezus] również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 
Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.” 
(Łk 4,16-22a) 

„Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem...Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł ‑ zgodnie z Pismem ‑ za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. (…) 
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (…) 
Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu." 
(1 Kor 15,1-11.19-22.54d-58)